Monitoring spotreby ilegálnych drog na základe analýzy odpadových vôd

25.07.2017

Prvé analýzy ilegálnych drog a psychoaktívnych liečiv z odpadových vôd na Slovensku boli realizované v roku 2013 na troch modelových čistiarňach odpadových vôd (ČOV) - ČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka a ČOV Piešťany (na obrázku z ľava prof. Bodík, doc. Mackuľak a Dr. Škubák).

Na Slovensku bol prvý raz schválený grant na analýzu drog a liečiv z odpadových vôd v roku 2013 s trvaním po dobu 4 rokov agentúrou pre vedu a výskum (APVV).

Názov tohto grantu je ,,Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a moţnosti ich odstraňovania v ČOV,, (vedúcim prof. Ing. Igor Bodík, PhD) ― a je v súčasnosti realizovaný na Oddelení environmentálneho inţinierstva FCHPT STU.

Úlohou projektu je nielen monitoring drog a liečiv v kanalizácii, ale aj správanie na samotnej čistiarni či výskum v oblasti ich degradácie v kanalizácii a následne v ţivotnom prostredí. Od roku 2013 taktieţ každoročne prebieha na viacerých čistiarňach na Slovensku cielený systematický monitoring zameraný špeciálne na výskyt vybraných návykových látok a ich metabolitov. Dosiahnuté výsledky a závery sú v súčasnosti implementované do národnej a európskej správy vydávanej EMCDDA.
V roku 2013 vzniklo pod záštitou viacerých odborníkov z oblasti analýz drog a liečiv združenie zvané COST. Jeho úlohou je v súčasnosti koordinovať výskum v Európe, a tiež napomáhať Európskemu monitorovaciemu centru pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) s monitorovaním nezákonného narábania s omamnými látkami.

V roku 2014 pri zverejňovaní celoeurópskej správy o drogách od EMCDDA došlo prvý raz aj k prezentovaniu výsledkov výskytu drog na základe analýz odpadových vôd. Následne vyšla aj druhá európska nadnárodná štúdia, ktorá už porovnáva viac ako 40 miest Európy a aj štyri Slovenské mestá (Bratislava, Košice, Nitra a Piešťany) a sídlisko Petržalka.


© 2017 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!