Možnosti dezinfekcie vôd

25.07.2017

Železany sú v súčasnosti skúmané ako možná zelená technológia, ktorá by mala byť schopná účinne dezinfikovať napríklad nemocničné vody. Okrem toho majú schopnosť oxidovať aj mikropolutanty. Ich samotná výroba sa realizuje v laboritóriu prof. Hiveša a doc. Gála na FCHPT STU v Bratislave.