ODPADOVÉ VODY


Za odpadové vody je možné považovať také vody, ktoré boli použité pre nejaký druh činnosti. Zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov definuje odpadovú vodu ako vodu využívanú v rôznych obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach, v dopravných prostriedkoch, pokiaľ dochádza pri použití k zmene jej kvality (chemické zloženie, pH alebo teplota), ako aj priesakovú vodu zo skládok odpadov a odkalísk.

Za odpadovú vodu zákon nepovažuje vodu vypúšťanú z rybochovných staníc a zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne prispôsobených na chov rýb.

Podľa štatistík bolo na Slovensku do roku 2013 postavených a prevádzkovaných viac ako 610 komunálnych čistiarní odpadových vôd, z toho 50 najväčších ČOV čistí približne 800 000 m3 odpadových vôd za deň, čo predstavuje asi 60 % objemu vyprodukovaných odpadových vôd. Celková kapacita čistiarní odpadových vôd v roku 2011 bola 2 1069 000 m3.deň-1. Ku koncu roka 2014 je na Slovensku osem čistiarní s kapacitou vyššou ako 100 000 EO.

Odpadové vody majú počas roka premenlivé zloženie, teplotu či pH, a značne kolíše aj obsah kyslíka. V odpadovej vode sú zväčša anoxické alebo anaeróbne podmienky. V zimných mesiacoch sa zvyšujú koncentrácie chloridov (Cl-), ktoré sa dostávajú do kanalizácie pri zmývaní posypových solí z udržiavaných ciest. Ióny kovov sa do vôd dostávajú aj vymývaním sa zo strešnej krytiny, pochôdznych plechov alebo mreží (Cu, Al, Zn, Fe).

V odpadových vodách z domácností sú obsiahnuté najmä bežné makromolekuly (cukry, tuky, bielkoviny), ktoré sú biologicky dobre degradovateľné už v samotnej stokovej sieti a následne i na ČOV. Tieto odpadové vody však obsahujú aj široké spektrum iných organických zlúčenín, ktoré odolávajú rozkladným biologickým procesom. Príkladmi takýchto zlúčenín sú povrchovo-aktívne zložky (šampóny, mydlá), pesticídy, oleje a rôzne ropné fragmenty, siloxány (spôsobujú značné problémy pri produkcii bioplynu, lebo sú schopné dostávať sa do mechanických zariadení vo forme kryštálov SiO2).

V poslednej dobe sú však najintenzívnejšie skúmanou skupinou mikropolutantov rôzne liečivá (antibiotiká, antidepresíva, antihistaminiká, analgetiká a ďalšie skupiny), drogy, a ich primárne či sekundárne metabolity. Neoceniteľnú pomoc v tejto fáze výskumu prinášajú analytickí chemici, ktorí vytvárajú stále citlivejšie postupy na ich identifikáciu.

Z biologického hľadiska odpadové vody obsahujú najmä mezofilné a psychrofilné baktérie (KTJ.ml-1). Často sa však sleduje prítomnosť jednotlivých typov baktérií, húb, kvasiniek, mikro- a makro rias či vírusov. V súčasnosti sa intenzívne skúma najmä výskyt bakteriálnych kmeňov rezistentných voči antibiotikám akými sú Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, resp. sa sleduje prítomnosť plazmidov ako nositeľov génov rezistencie (v odpadových vodách sú zdrojom rezistentných baktérii hlavne ľudské exkrementy).

Schéma väčšej čistiarne odpadových vôd

Knižné publikácie

© 2017 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!