NÁŠ CIEĽ

Voda je naše zlato - chráňme ju !


Problematika vplyvu mikropolutantov na životné prostredie je v súčasnosti pomerne nová, no vysoko aktuálna a rýchlo sa rozvíjajúca oblasť. Odpadové vody obsahujú množstvo rôznych mikropolutantov, akými sú pesticídy, liečivá, drogy, ktoré môžu mať nebezpečný dopad najmä na vodné prostredie a v ňom žijúce organizmy. Niektoré typy liekov a drog a ich metabolitov sú schopné už v malých množstvách (dokonca v desiatkach či stovkách nanogramov na liter) ovplyvňovať napr. správanie sa vodných živočíchov, ich reprodukčnú schopnosť a pod. V súčasnosti sa značná časť zahraničných prác sústredí na správanie sa práve týchto mikropolutantov v životnom prostredí. Vedecké štúdie za posledných päť rokov poukazujú na prítomnosť hlavne liečiv nielen v odpadových, povrchových či podzemných vodách, ale aj v telách vodných organizmov. Okrem toho majú niektoré z týchto látok schopnosť sa kumulovať v životnom prostredí (v telách živočíchov či v rastlinách) a dostávajú sa tak do potravového reťazca.

Ako hlavné zdroje mikropolutantov sú označované komunálne čistiarne. Je však potrebné si uvedomiť, že čistiarne čistia odpadovú vodu z nemocníc a rôznych zdravotných zariadení, domovov dôchodcov a najmä z domácností, a práve tieto sú dominantným zdrojom škodlivých látok v kanalizácii.

Medzi hlavné ciele našej skupiny na OEI FCHPT STU patrí monitoring výskytu liečiv, drog a pesticídov v pitných, povrchových a odpadových vodách Slovenska. Za týmto účelom bola aj vytvorená táto stránka, ktorá obsahuje mapy s dosiahnutými výsledkami analýz. Okrem toho sa zameriavame aj na výskyt vybraných rezistentných baktérií nielen v odpadových vodách, na ČOV, ale aj vo vodných tokoch (najmä v sedimentoch). Ide o mimoriadne aktuálnu a veľmi diskutovanú otázku v celoeurópskom meradle, pretože neustále zvyšovanie spotreby antibiotík a ich prenos do vodného prostredia spôsobuje zvyšovanie rezistencie baktérií voči antibiotikám, čo sa v konečnom dôsledku môže prejavovať neúčinnosťou antibiotík v prípade akútnej potreby pre človeka.

© 2017 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!